Reglementen

Bestuursreglement Alcohol

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
a. Alcoholhoudende dranken
 • Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
 • Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer
b. Sociale Hygiëne

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de dorpshuizen, multi-functionele centra en sociaal-culturele accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen, en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c. Leidinggevenden

Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van het dorpshuis, multifunctioneel centrum of de sociaal-culturele accommodatie. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

d. Barvrijwilliger

Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 5 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
 7. Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 5 vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’.
 8. De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.
Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2

Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Openingstijden en schenktijden

De openingstijden van de multifunctionele accommodatie zijn:

 • Van maandag t/m zondag van 08.30 tot 23.00 uur

Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:

 • Van maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 23.00 uur
 • Op zaterdag en zondag van 12.00 tot 23.00 uur
Artikel 5 Kwalificatienormen en instructie ‘barvrijwilliger’

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: Barvrijwilligers

 • zijn tenminste 18 jaar oud
 • hebben een instructie ‘barvrijwilliger’ gevolgd
 • staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.

Het bestuur en/of de leidinggevenden genoemd op de vergunning geven de huidige en nieuwe vrijwilligers een korte instructie:

 • over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden bevorderd
 • de huis- en gedragsregels, conform het gestelde in artikel 6 en de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven

Vrijwilligers ontvangen naast deze barinstructie tevens dit bestuursreglement.

Artikel 6 Huis- en gedragsregels
 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.
 2. Het is niet toegestaan om gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de daarvoor aangewezen ruimtes.
 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 4. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije dranken gepromoot, o.a. door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 5. Het bestuur maakt afspraken met leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) omtrent het drinken van alcohol gedurende hun bardienst.
Artikel 7 Voorlichting

Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 5) worden goed zichtbaar in de accommodatie opgehangen.

Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Artikel 8 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.